EQ - den allra viktigaste och mest efterfrågade kompetensen de närmaste åren.

Margareta Sjölund, Ph.D

Chefspsykolog och grundare av EQ Europe and Kandidata Asia

Det råder ingen tvekan om att företag och organisationer blir mer framgångsrika av att mäta och utveckla emotionell intelligens (EQ) hos sina ledare och medarbetare. World Economic Forum listar EQ som en av de viktigaste och mest efterfrågade kompetenserna företag kommer att leta efter 2020, FN höll i maj 2019 en konferens om EQ som en nyckel för konfliktlösning, Human Capital Institute publicerade 2013 en studie som visade på vikten av att EQ ingår i ledarutbildningar och ytterligare forskningsstudier visar på EQ som nyckeln till överlevnad när AI tar över och allt fler jobb försvinner.

AI tar över rutinarbeten och jobb försvinner i ett stegrande tempo vilket leder till stora förändringar både för individer och organisationer samtidigt som nya jobb och nya roller skapas.

AI förändrar vår syn på arbete och man behöver bara gå in i en matvaruaffär eller checka in på en flygplats för att slås av hur automatisering har tagit över och att många jobb inte längre behövs.

Men alla jobb kan inte automatiseras och det är precis det som kommer att hända och driva en ökad efterfrågan av EQ kompetenser.

Det blir därför allt viktigare att fokusera på det unikt mänskliga, som sociala och emotionella förmågor, som det är svårt för maskiner att efterlikna.

Företags efterfrågan på EQ kommer bara att växa för att fylla de nya roller som skapas genom automatisering och AI.

En studie från konsultbolaget Cap Gemini visar att 76% av globala ledare anser att EQ kommer att bli helt nödvändigt för att driva och utveckla framgångsrika företag. Och det kommer att gå fort. Dessa kompetenser behövs nu och efterfrågan kommer bara att öka.

Det finns pågående forskning för att lära maskiner att uttrycka känslor men det har visat sig vara svårt då mänskliga ansiktsuttryck är så subtila så även om det är mycket buzz omkring emotionellt intelligenta AI system så är de långt ifrån att kunna förverkligas.

AI tar över gamla jobb och roller och kommer att vara en stor del av vår vardag men kommer också att leda till EQ blir allt viktigare när nya jobb och nya roller uppstår och EQ kompetenser kommer alltmer att efterfrågas av arbetsgivare.

Vi har ett förändrat jobblandskap som präglas av ständig förändring och bara de som har EQ förmågor på plats kommer att vara konkurrenskraftiga jämfört med de som bara har sina tekniska och digitala kunskaper.

IQ eller teknisk och yrkesmässig kompetens räcker inte enbart eftersom många av de kunskaperna och kompetenserna kommer att ersättas av AI.

Studier visar att snart kommer bara 10-15 % av många jobb att handla om teknisk/ yrkesmässig kompetens, resten handlar om EQ.

Cap Gemini visar vidare att 74% av globala ledare anser att EQ är helt avgörande för att företag ska kunna växa och vara lönsamma. Chefer och medarbetare behöver ha EQ kompetenser på plats nu och efterfrågan kommer bara att öka.

750 ledare och 1,500 medarbetare ingick i den globala studien från Cap Gemini där Sverige också var representerat och där man fann att:

·      EQ kommer att bli en helt nödvändig kompetens i en nära framtid med en 6-faldig ökning av efterfrågan

·      De flesta företags HR processer är inte anpassade till det nya jobblandskapet där AI tar över allt fler jobb

·      En emotionellt intelligent företagskultur gagnar både företagets affärsverksamhet och de anställda

Men vad är då EQ? Ja, det har mycket lite att göra med att vara allmänt trevlig, social eller omtyckt.

EQ är ett mått på emotionell intelligens som innebär att kunna förstå dig själv och hur känslor påverkar dina prestationer och hur du kontrollerar och hanterar dina känslor på ett effektivt sätt.

Det handlar också om hur du hanterar relationer med andra genom att bedöma, och läsa av situationer och folk omkring dig. Viktiga förmågor att ha både i privatlivet och på jobbet.

Trots att vi nu har denna kunskap om EQ så är det alltför få företag som erbjuder adekvat utbildning i EQ för sina anställda.

AI utvecklingen går snabbt framåt och företag måste redan nu börja förbereda sina chefer och medarbetare för att börja bygga EQ kompetenser, både hos enskilda medarbetade och för att EQ ska genomsyras i företagskulturen.

IQ är viktigt, men det är inte tillräckligt om du saknar de EQ-förmågor som behövs för att arbeta effektivt i team och förstå hur människor reagerar. Utan dessa färdigheter är dina chanser att lyckas begränsade.

De allra flesta vill förbättra sin EQ (70% enligt Cap Gemini ) men bara 1 av 5 företag stödjer sina chefer och medarbetare i att göra det.

Över 75% av företagen i studien anser att de kan men det görs inte. Det skrivs policy dokument och görs värderingsövningar men det följs inte upp. Mängder av fina ord därför att det är något man förväntas göra men ofta dåligt förankrat till hur människor beter sig i praktiken. Våra höga sjuktal som beror på psykosociala orsaker talar sitt tydliga språk.

Det går att träna upp sin EQ! Det finns effektiva utbildningsprogram som används av olika företag världen över men utbildningen måsta vara formaliserad, dvs fokusera på just EQ. Det ska finnas en tydlig målsättning att höja EQ nivåer för att få en arbetsstyrka som ska bli bättre på att bygga kundrelationer antingen direkt eller genom att utveckla nya produkter och tjänster

 

Så hur gör man det?

Följande fyra punkter som bygger på ”best practice” är kärnan i att bygga en EQ kultur:

1.   Integrera EQ.  EQ anpassa befintliga utvecklingsprogram och gör dem tillgängliga för all personal

2.   Inkludera EQ assessment i rekryteringsprocesser

3.   Använd EQ som ett filter vid talent management, befordringar och organisations förändringar

4.   Använd teknologi och IT kunskap för att bygga en EQ kultur.

Företag har mycket att vinna på att investera i EQ för sina anställda. Det finns intressant forskning som visar att de företag som har pågående utvecklingsprogram baserat på EQ har mer effektiva organisationer och högre lönsamhet. Förbättrad produktion, högre marknadsandelar, lägre personalomsättning och minskad ohälsa är vad man kan förvänta sig.

EQ Europe och Kandidata Asia har under många år EQ utbildat flera tusen ledare i många olika länder.  

Underlag: Human Capital, Leadership and Emotional Intelligence: The Keys to Driving ROI and Organizational Performance 2013 and Emotional Intelligence, the essential skillset for the age of AI, Cap Gemini Research Institute, 2019